Polityka Prywatności

 

Przetwarzanie dane osobowych realizujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Monika Romanowska, ul. Wielkopolska 36/3, 81-552 Gdynia, PESEL 85110209943, NIP 8392867062  („Administrator”).

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy?

Administrator gromadzi dane osobowe i przetwarza je zgodnie z prawem.  Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane (cele przetwarzania opisane są  punkcie III). 

Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

 

Administrator  będzie gromadził i przetwarzał następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • w przypadku osób niepełnoletnich: imię i nazwisko dziecka
 • telefon 
 • adres e-mail
 • dane wrażliwe zbierane są na formularzu niezbędnym do rozpoczęcia pracy z pacjentem, tj. WYWIAD 

 

III. W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. rejestracja wizyt
 2. prowadzenie wewnętrznych rozliczeń
 3. prowadzenie bieżącego kontaktu
 4. prowadzenie historii choroby, zaburzenia i leczenia
 5. uczestnictwo w zajęciach grupowych online
 6. realizacja usługi dostępu do systemu Bookero

 

 1. Komu przekazujemy Twoje dane? 

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom oprócz SAFI STUDIO Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855 – Administratora systemu Bookero, w celu świadczenia na twoją rzecz usługi w postaci dostępu do rezerwacji online. Dane osobowe Klientów i Potencjalnych Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.Administrator może przekazywać dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe – w szczególności Policja i jednostki organizacyjne prokuratury lub Prezesi UODO, UKE, UOKiK.  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zapewniamy możliwość realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Do Twoich praw należą:

 1. Prawo do usunięcia danych osobowych

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo otrzymać od nas informacje o tym, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane masz prawo do uzyskania ich do otrzymania ich kopii.

 

 1. Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych

Masz prawo zmodyfikować lub uzupełnić przechowywane przez nas dane osobowe.

 

 1. Prawo do przeniesienia danych osobowych

Masz prawo aby zebrane przez nas dane przesłać do innego administratora danych osobowych. Masz również prawo oczekiwać, że prześlemy Twoje dane do innego administratora danych w Twoim imieniu. Prawo to obejmuje tylko dane osobowe przetwarzane przy użyciu systemów informatycznych.

 

 1. Prawo do sprzeciwu

 Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw w sprawie przetwarzania danych. 1. W jaki sposób możesz korzystać z przysługujących Tobie praw?

 

W celu realizacji uprawnień prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: kontakt@monikaromanowska.pl, wraz z określeniem jakie prawo mamy zrealizować. Administrator w ciągu 30 dni zrealizuje przysługujące prawa.